Share/Save/Bookmark

Vedtekter

VEDTEKTER SERIEFORENINGEN FOR KVINNEFOTBALL

Sist endret på årsmøtet den 11.mars 2007

KAPITTEL 1 – GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER

Paragraf 1: Foreningens formål

1.Serieforeningen for kvinnefotball (SKF), heretter omtalt som foreningen, stiftet 10. oktober 1987, er en sammenslutning av klubber i Norges Fotballforbund som spiller i de to øverste divisjoner på kvinnesiden.

2.Foreningens formål er å skape et godt og tillitsfullt samarbeid mellom medlemsklubbene i saker av felles interesse. Foreningen skal også søke å ivareta medlemsklubbenes felles interesser overfor tredjepart, samt å fremme et styrket samarbeid med Norges Fotballforbund, forbundets øvrige medlemsklubber og andre instanser det er naturlig å samarbeide med for å fremme medlemsklubbenes interesser.

3.Foreningen skal fremstå som den fremste pådriver for utviklingen av norsk kvinnefotball gjennom et fremtidsrettet og konstruktivt samarbeid med foreningens medlemmer, NFF og andre naturlige samarbeidspartnere.

Paragraf 2: Medlemskap i Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF)

1.Medlemskap i foreningen er frivillig, men etter innmelding er medlemskap bindende inntil det ordinære årsmøtet etter innmeldingen. Innmelding og utmelding skal skje skriftlig.

2.Et medlemsår defineres som et kalenderår, d.v.s. f.o.m. 1/1 t.o.m. 31/12. Regnskapsår og foreningens arbeidsår følger medlemsåret.

3.De klubber som rykker ned fra nest øverste divisjon kan opprettholde sitt medlemskap i foreningen fram til og med det ordinære årsmøtet etter nedrykket.

Paragraf 3: Kontingent

1.Medlemsklubbene betaler en årlig medlemskontingent som for hvert år fastsettes av årsmøtet.

2.Sanksjoner overfor klubber som ikke betaler kontingent:

a)Klubber som ikke betaler kontingent til foreningen har ikke anledning til å delta på møter, seminarer etc. i foreningens regi.

b)Foreningen vil ikke ivareta disse klubbenes interesser på samme måte som de gjør for de betalende klubbene.

c)Klubber som ikke betaler kontingent 2 år på rad, strykes fra foreningens medlemslister.

d)Klubber som har uoppgjort gjeld til foreningen fra tidligere år mens de har vært i en lavere divisjon, er ikke medlemsberettiget i foreningen før skyldig gjeld er betalt.

Paragraf 4: Tillitsvalgtes godtgjørelser

1.Samtlige tillitsvalgte i foreningen, som enten er valgt på årsmøtet eller oppnevnt av styret, kan få sine reise- og diettutgifter dekket etter de til enhver tid gjeldende satser i Statens Reiseregulativ.

Paragraf 5: Vedtektsendringer, beslutningsdyktighet.

1.Forslag om endring av vedtektene eller forslag til om foreningens oppløsning kan kun behandles av årsmøtet i henhold til bestemmelse i prgf. 9. Eventuelt forslag krever 2/3 flertall for å kunne vedtas.

2. For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig må over halvparten av medlemmene være til stede. Dersom møtet ikke er beslutningsdyktig, innkaller styret til ekstraordinært årsmøte på vanlig måte. Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uavhengig av antall fremmøtte medlemmer.

Paragraf 6: Avstemmingsregler

1.Med unntak av de bestemmelser som er gitt i prgf. 5 og prgf. 7, fattes alle vedtak, både på årsmøtet og på medlemsmøter, med simpelt flertall.

2.Ved personvalg foretas ved stemmelikhet omvalg.

3.Ved stemmelikhet etter 2.omvalg foretas loddtrekning.

4.I styresaker hvor det er stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Paragraf 7: Medlemmenes plikter

1.Medlemmene er forpliktet til å etterfølge disse vedtektene, også innbyrdes avtaler medlemmene i mellom.

2.Foreningens medlemmer plikter å rette seg etter de vedtak og avtaler som er gjort med hjemmel i disse, også medlemsklubbene i mellom.

3.Styret har fullmakt til å irettesette de klubber som ikke overholder foreningens vedtekter. Ved gjentakelser eller ved særlig grove overtredelser kan styret i slike tilfeller overfor årsmøtet foreslå eksklusjon fra foreningen, enten for kortere eller lengre tidsrom. Slike vedtak fattes med 2/3 flertall.

Paragraf 8: Oppløsning av foreningen

Ved oppløsning skal foreningens aktiva og passiva fordeles etter en brøk av antall medlemsår de siste 10 år blant daværende medlemsklubber. For oppløsning av foreningen kreves det 3/4 flertall på to påfølgende årsmøter.

KAPITTEL 2 – ÅRSMØTET

Paragraf 9: Årsmøtet

1.Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 31.mars.

2.Dagsorden for ordinært årsmøte er:

a)Godkjenning av innkalling.

b)Valg av møteleder/referenter.

c)Styrets årsberetning.

d)Regnskap med revisjonsberetning og ansvarsfrihet

e)Innkomne forslag.

f)Fastsettelse av medlemskontingent.

g)Budsjett

h)Valg.

3.Innkalling til årsmøte skal være sendt til medlemsklubbene senest 30 dager før årsmøtet skal avholdes. Innkallingen skal inneholde opplysninger om frister for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på årsmøtet.

4.Årsberetning, regnskap og innkomne forslag ledsaget av styrets innstilling, samt valgkomiteens innstilling, skal være utsendt til medlemmene senest 10 dager før årsmøtet.

5.Revisjonsberetning fremlegges på årsmøtet

6.Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte når det er behov, eller når minst 3/4 av medlemsklubbene forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den/de saker som ligger til grunn for at ekstraordinært årsmøte er innkalt.

Paragraf 10: Valg

1.Årsmøtet skal velge:
a) Leder
b) Nestleder
c) Økonomiansvarlig
d) Styremedlem
e) Styremedlem
f) styremedlem
g) Revisor
h) Vararevisor
i) Valgkomité

2.Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer. Vervet går på omgang blant medlemsklubbene. En klubb kan ikke ha mer enn ett medlem i valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv sin leder.

3.Styremedlemmer velges for to år. Leder og to styremedlemmer velges det ene året, mens nestleder, økonomiansvarlig og ett styremedlem velges det påfølgende.

4.Øvrige tillitsvalgte velges for ett år om gangen.

5.De tillitsvalgte anses personlig valgt og sitter valgperioden ut, selv om den tillitsvalgtes klubbs medlemskap opphører.

6.Dersom en tillitsvalgt frasier seg sitt verv i valgperioden, velger årsmøtet ny tillitsvalgt til samme verv for den resterende del av ordinær valgperiode.

7.Styrets medlemmer skal primært velges fra foreningens medlemsklubber. Det er dog anledning til at en person velges fra en klubb som ikke har medlemstilhørighet i foreningen. Det settes ingen begrensninger i forhold til hvilken funksjon denne kan ha.

Paragraf 11: Representasjon, stemmerett

1.Til foreningens årsmøte har medlemsklubbene rett til å la seg representere med tre deltakere.

2.Hver medlemsklubb har dog kun én stemme ved voteringer.

3.Styrets medlemmer har stemmerett med unntak av godkjenning av regnskap og årsberetning på årsmøtet.

4.Klubber som rykker opp kan delta på årsmøtet for sesongen som har gått, men møter med observasjonsstatus uten tale- forslag- og stemmerett.

5.Dersom enkeltsaker/prosjekter av generell interesse og stor betydning for norsk kvinnefotball blir fremmet overfor SKF av en eller flere av medlemsklubber kreves det et solidaritetsforhold mellom SKFs medlemmer. Solidaritetsforholdet tilsier at dersom minst 80 % av SKFs medlemsklubber stemmer for den aktuelle sak/prosjekt plikter SKFs øvrige medlemsklubber å tiltre saken/prosjektet.

KAPITTEL 3 – STYRENDE ORGANER

Paragraf 12: Økonomisk ansvar

1.Medlemsklubbene som har fullt medlemskap i foreningen er pro-rata ansvarlige for foreningens mulige gjeld.

2.Alle prosjekter som fremmes med mulig fare for økonomisk tap for foreningen, skal godkjennes av årsmøtet.

3.Styret skal, i forbindelse med behandlingen av slike saker på årsmøtet, forut for møteinnkallingen anmode om at medlemsklubbenes representanter gis fullmakt til å treffe vedtak med bindende virkning for medlemmet.

4.Styret har fullmakt til å inngå avtaler utover vedtatt budsjett av økonomisk karakter som har tilknytning til foreningens daglige drift begrenset oppad til kr. 50.000,- pr. prosjekt.

5.SKFs styre har fullmakt til å be NFF trekke fra klubbenes gjeld til Serieforeningen fra NFFs utbetalinger.